พันธกิจหลัก 

 1. เสนอแผนนโยบายและแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้่ ในการจัดการ การบริหาร และบริการ
 2. พัฒนาศูนย์กลางและบรูณาการข้อมูลของ โรงเรียน ให้จัดอยู่ในรูปแบบดิจิตอล เป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่าย
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้ ของโรงเรียน
 4. พัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา นำวิทยาการ ความรู้ เผยแพร่                                     
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีรู้จักพึ่งพา ใช้เป็น ใช้อย่างชำนาญ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกค์  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้                                                           
 6. จัดทำคู่มืออุปกรณ์ คู่มือระบบ  คู่มือการใช้งาน คู้มือบริการ  คู่มืิอปฏิบัติ  จัดหาและสนับสุน โปรแกรม ซอฟแวร์ และอุปกรณ์
 7. ควบคุม ป้องกัน ดูแล กำกับการใข้ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดถึงการจัดเก็บ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์                            

พันธกิจสนับสนุน

 1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ และประเมินในประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานอื่น
 2. พัฒนาระบบและบริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร หน่วยงาน สำนักงาน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
 3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการจัดการของสถานศึกษา 
 4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ หรือนวัตกรรมต่างๆ  ด้านเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถื่น

 

ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ,สถาบัน ,องค์กร, หน่วยงาน, และเครือข่าย

    - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

    - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

    - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

    - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

    - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

    - สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ TDGA

    - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

    - สถาบันวิชาการ ทีโอที

    - โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC 

    - สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

    - กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ

    - ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)

    - สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย