สารบัญ

 

 

 

พันธกิจหลัก 

 • เสนอแผนนโยบายและแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้่ ในการจัดการ การบริหาร และบริการ
 • พัฒนาศูนย์กลางและบรูณาการข้อมูลของ โรงเรียน ให้จัดอยู่ในรูปแบบดิจิตอล เป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่าย
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้ ของโรงเรียน
 • พัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา นำวิทยาการ ความรู้ เผยแพร่                                     
 • พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีรู้จักพึ่งพา ใช้เป็น ใช้อย่างชำนาญ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกค์  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้                                                           
 • จัดทำคู่มืออุปกรณ์ คู่มือระบบ  คู่มือการใช้งาน คู้มือบริการ  คู่มืิอปฏิบัติ  จัดหาและสนับสุน โปรแกรม ซอฟแวร์ และอุปกรณ์
 • ควบคุม ป้องกัน ดูแล กำกับการใข้ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดถึงการจัดเก็บ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์                            

พันธกิจสนับสนุน

 •     - ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ และประเมินในประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานอื่น
 •     - พัฒนาระบบและบริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร หน่วยงาน สำนักงาน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
 •     - สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการจัดการของสถานศึกษา 
 •     - ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ หรือนวัตกรรมต่างๆ  ด้านเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถื่น

 

ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ,สถาบัน ,องค์กร, หน่วยงาน, และเครือข่าย

 

ค่านิยม   WE ICT


 

 

W = Willingness         ความเต็มใจมุ่งมั่นให้บริการ

E = Equality of Work  ความเสมอภาคในการทำงาน

I = Improvement       การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

C = Communication    การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

T = Teamwork           การทำงานเป็นทีม