1 กรมการกงสุล ขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน Click ที่นี่
2 กรมการขนส่งทางบก เสียภาษีรถยนต์ Click ที่นี่
3 กรมการขนส่งทางบก ขอเลขทะเบียนรถ Click ที่นี่
4 กรมการขนส่งทางบก จองคิวทำใบขับขี่ Click ที่นี่
5 กรมสรรพากร ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา Click ที่นี่
6 กรมสรรพากร ขอเสียอากรแสตมป์ที่เป็นตัวเงิน Click ที่นี่
7 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอบัตรประจำตัวคนพิการ Click ที่นี่
8 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนล่ามภาษามือ Click ที่นี่
9 กรมการจัดหางาน ลงทะเบียนคนหางานในต่างประเทศ Click ที่นี่
10 กรมสุขภาพจิต จองคิวพบแพทย์ Click ที่นี่
11 การเคหะแห่งชาติ แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย Click ที่นี่
12 กรมการท่องเที่ยว ขึ้นทะเบียนไกด์ Click ที่นี่
13 กรมการท่องเที่ยว ขอเปิดธุรกิจนำเที่ยว (บุคคลธรรมดา) Click ที่นี่
14 กรมการท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (บุคคลธรรมดา) Click ที่นี่
15 กรมการท่องเที่ยว รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว Click ที่นี่
16 กรมเจ้าท่า ขอประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ Click ที่นี่
17 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอใช้ที่ป่าชายเลน Click ที่นี่
18 กรมบังคับคดี จองคิวนัดล่วงหน้าบังคับคดีแพ่ง Click ที่นี่
19 กรมบังคับคดี ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท Click ที่นี่
20 กรมบังคับคดี ติดตามสถานะคดี Click ที่นี่
21 กรมบังคับคดี ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย Click ที่นี่
22 กรมบัญชีกลาง ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ Click ที่นี่
23 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอบริการฝนหลวง Click ที่นี่
24 กรมพลศึกษา ขอใช้อาคาร/สนามกีฬา Click ที่นี่
25 กรมพัฒนาที่ดิน ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด Click ที่นี่
26 กรมพัฒนาที่ดิน ขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน Click ที่นี่
27 กรมพัฒนาที่ดิน ขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน Click ที่นี่
28 กรมปศุสัตว์ แจ้งโรคระบาดสัตว์ Click ที่นี่
29 กระทรวงคมนาคม ส่งข้อมูลขออุทธรณ์เงินทดแทน Click ที่นี่
30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเงินช่วยเหลือทางคดี Click ที่นี่
31 กระทรวงยุติธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ Click ที่นี่
32 กระทรวงยุติธรรม ต่ออายุบัตรนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ Click ที่นี่
33 กรมอุตุนิยมวิทยา ขอใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา Click ที่นี่
34 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ตรวจสอบสิทธิ Free wifi Click ที่นี่
35 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขอผลสอบ O-net GAT PAT Click ที่นี่
36 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ Click ที่นี่
37 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอรับศพ Click ที่นี่
38 ธนาคารออมสิน ออมสิน internet banking Click ที่นี่
39 ธนาคารออมสิน ออมสิน Mobile banking Click ที่นี่
40 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริการออนไลน์ TOT Click ที่นี่
41 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ยื่นคำเสนอข้อพิพาท Click ที่นี่
42 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยื่นข้อเสนอขอรับทุนออนไลน์ Click ที่นี่
43 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบประกอบอาชีพครู Click ที่นี่
44 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอใบแทนใบอนุญาตครู Click ที่นี่
45 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตอาชีพครู Click ที่นี่
46 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารสถานศึกษา Click ที่นี่
47 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารการศึกษา Click ที่นี่
48 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นศึกษานิเทศก์ Click ที่นี่
49 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวแทนจำหน่ายสลาก Click ที่นี่
50 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอใช้ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ Click ที่นี่
51 ธนาคารกรุงไทย งานบริการ KTB netbank Click ที่นี่
52 ธนาคารกรุงไทย ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(Krungthai E-Tax Certification)
Click ที่นี่
53 กรมการจัดหางาน ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว Click ที่นี่
54 กรมการจัดหางาน แจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY) Click ที่นี่
55 กรมการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน Click ที่นี่
56 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ Click ที่นี่
57 สำนักงานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 Click ที่นี่
58 สำนักงานประกันสังคม ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน Click ที่นี่
59 สำนักงานประกันสังคม ขอรับประโยชน์ทดแทน ?กรณีชราภาพ Click ที่นี่
60 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน Click ที่นี่
61 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยื่นแบบรายงานข้อมูลตามกฎหมาย Click ที่นี่
62 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คำร้องทั่วไปหรือคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน Click ที่นี่
63 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จดทะเบียน/ต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ Click ที่นี่
64 กรมเจ้าท่า ขอหนังสือคนประจำเรือ Click ที่นี่
65 กรมสรรพากร ขอใบกำกับภาษี Click ที่นี่
66 กรมสรรพากร ยื่นภาษีนิติบุคคล Click ที่นี่
67 กรมสรรพากร ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม Click ที่นี่
68 กรมสรรพากร ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ Click ที่นี่
69 กรมสรรพากร ขำระภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย Click ที่นี่
70 กรมสรรพากร คืนภาษีให้นักท่องเที่ยว Click ที่นี่
71 สำนักงานประกันสังคม งานทะเบียนผู้ประกันตน Click ที่นี่
72 สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว Click ที่นี่
73 สำนักงานประกันสังคม ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต Click ที่นี่
74 สำนักงานประกันสังคม ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินสมทบ Click ที่นี่
75 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จดทะเบียนขายตรง Click ที่นี่
76 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง Click ที่นี่
77 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายของผ่านสื่อ Click ที่นี่
78 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จดทะเบียนขายของผ่านสื่อ/ขายของออนไลน์ Click ที่นี่
79 BOI ขอสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล Click ที่นี่
80 BOI ขอสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร Click ที่นี่
81 BOI SINGLE WINDOW Visa and Work Permit System Click ที่นี่
82 BOI e-Investment Promotion Click ที่นี่
83 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอส่งออกน้ำตาลทรายแดง Click ที่นี่
84 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หนังสือรับรองการนำเข้าส่งออกน้ำตาลทรายแดง WTO Click ที่นี่
85 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) Click ที่นี่
86 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วัตถุเสพติด) Click ที่นี่
87 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร) Click ที่นี่
88 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เครื่องมือแพทย์) Click ที่นี่
89 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เครื่องสำอาง) Click ที่นี่
90 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วัตถุอันตราย) Click ที่นี่
91 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ขอใบอนุญาตผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม Click ที่นี่
92 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Click ที่นี่
93 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา Click ที่นี่
94 กระทรวงการคลัง ระบบขอรับบริการด้านภาษี (3 กรมภาษี) Click ที่นี่
95 กรมการค้าต่างประเทศ ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Click ที่นี่
96 กรมการค้าต่างประเทศ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง Click ที่นี่
97 กรมการค้าต่างประเทศ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป Click ที่นี่
98 กรมการค้าต่างประเทศ ขอจดทะเบียนทำการค้าขาออก #VALUE!
99 กรมการค้าต่างประเทศ ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า #VALUE!
100 กรมการค้าต่างประเทศ รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน Click ที่นี่
101 กรมการค้าต่างประเทศ รายงานนำเข้า ส่งออก Click ที่นี่
102 กรมการค้าภายใน ขอนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร Click ที่นี่
103 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (กระเทียม) Click ที่นี่
104 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) Click ที่นี่
105 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (น้ำมันปาล์ม) Click ที่นี่
106 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (มัน) Click ที่นี่
107 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวโพดเลื้ยงสัตว์) Click ที่นี่
108 กรมการค้าภายใน ขออนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว Click ที่นี่
109 กรมการค้าภายใน ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้าข้าว Click ที่นี่
110 กรมการค้าภายใน ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว Click ที่นี่
111 กรมการค้าภายใน ขอยกเลิกเป็นผู้ค้าข้าว Click ที่นี่
112 กรมการค้าภายใน ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว Click ที่นี่
113 กรมการค้าภายใน ส่งรายงานการค้าข้าวประจำเดือน Click ที่นี่
114 กรมการค้าภายใน ส่งรายงานการค้าน้ำมันปาล์ม Click ที่นี่
115 กรมการจัดหางาน ขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ Click ที่นี่
116 กรมการท่องเที่ยว ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว Click ที่นี่
117 กรมการท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (นิติบุคคล) Click ที่นี่
118 กรมควบคุมโรค ขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค Click ที่นี่
119 กรมเจ้าท่า ใบทะเบียนเรือ Click ที่นี่
120 กรมเจ้าท่า ขอตรวจเรือ Click ที่นี่
121 กรมเจ้าท่า ติดตามเรือประมง Click ที่นี่
122 กรมเจ้าท่า จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล Click ที่นี่
123 กรมเจ้าท่า จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง Click ที่นี่
124 กรมเจ้าท่า ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล Click ที่นี่
125 กรมเจ้าท่า ทำสัญญาคนประจำเรือ Click ที่นี่
126 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ Click ที่นี่
127 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ Click ที่นี่
128 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ Click ที่นี่
129 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา Click ที่นี่
130 กรมธุรกิจพลังงาน บริการข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือ Click ที่นี่
131 กรมธุรกิจพลังงาน ขอความเห็นชอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง Click ที่นี่
132 กรมธุรกิจพลังงาน ขอนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง Click ที่นี่
133 กรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ Click ที่นี่
134 กรมประมง ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ Click ที่นี่
135 กรมประมง ควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ Click ที่นี่
136 กรมประมง ระบบเครือข่ายข้อมูลเรือประมง Click ที่นี่
137 กรมประมง ใบรับรองจับสัตว์น้ำ Click ที่นี่
138 กรมประมง ใบรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ Click ที่นี่
139 กรมประมง หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ Click ที่นี่
140 กรมประมง ออกหนังสือรับรองปลาป่น Click ที่นี่
141 กรมประมง หนังสือคนประจำเรือ Click ที่นี่
142 กรมประมง หนังสือคนประจำเรือเฉพาะกิจ Click ที่นี่
143 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย Click ที่นี่
144 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ไปต่างประเทศ Click ที่นี่
145 กรมปศุสัตว์ ใบอนุญาตขายสัตว์/ซากสัตว์ Click ที่นี่
146 กรมปศุสัตว์ ขอหนังสือรับรองซากสัตว์ Click ที่นี่
147 กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสุกร Click ที่นี่
148 กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ Click ที่นี่
149 กรมปศุสัตว์ โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม Click ที่นี่
150 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย ในเขตควบคุมโรค Click ที่นี่
151 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย สำหรับผู้ประกอบการ EPP Click ที่นี่
152 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายไข่ออนไลน์ Click ที่นี่
153 กรมปศุสัตว์ ขอหนังสืออนุมัติแผนการเปิดคลินิกสัตว์ Click ที่นี่
154 กรมปศุสัตว์ ขอเปิดคลินิกสัตว์ Click ที่นี่
155 กรมป่าไม้ ขอใบเบิกทาง Click ที่นี่
156 กรมป่าไม้ ขอหนังสือรับรองไม้ Click ที่นี่
157 กรมป่าไม้ ขออนุญาตนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ Click ที่นี่
158 กรมป่าไม้ ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า Click ที่นี่
159 กรมป่าไม้ ขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ Click ที่นี่
160 กรมป่าไม้ ลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ Click ที่นี่
161 กรมพัฒนาที่ดิน ใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร Click ที่นี่
162 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนนิติบุคคล Click ที่นี่
163 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จองชื่อนิติบุคคล Click ที่นี่
164 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองนิติบุคคล Click ที่นี่
165 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำส่งงบการเงิน (e-Filing) Click ที่นี่
166 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ Click ที่นี่
167 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบงานผู้ทำบัญชี Click ที่นี่
168 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การอนุญาตทางบัญชี Click ที่นี่
169 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Click ที่นี่
170 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ของธุรกิจต่างด้าว
Click ที่นี่
171 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองเอกสารสมาคมและหอการค้า Click ที่นี่
172 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองสำเนาเอกสารกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศ Click ที่นี่
173 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ Click ที่นี่
174 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่ออายุใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน Click ที่นี่
175 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ Click ที่นี่
176 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จดทะเบียนเครื่องจักร Click ที่นี่
177 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานปริมาณควันเสีย Click ที่นี่
178 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลการปล่อยและย้ายมลพิษ Click ที่นี่
179 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลกัมมันตรังสี Click ที่นี่
180 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน Click ที่นี่
181 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย Click ที่นี่
182 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเข้าพลาสติก Click ที่นี่
183 กรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
Click ที่นี่
184 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าพืช (NSW) Click ที่นี่
185 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมี (NSW) Click ที่นี่
186 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตพืช/ซากพืชอนุรักษ์ Click ที่นี่
187 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย (NSW) Click ที่นี่
188 กรมวิชาการเกษตร ใบรับรองพืช GMOs Click ที่นี่
189 กรมวิชาการเกษตร ขอหนังสือรับรองเมล็ดพันธุ์ควบคุม Click ที่นี่
190 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการ Click ที่นี่
191 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทดสอบผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ Click ที่นี่
192 กรมศุลกากร การนำเข้า และส่งออก ผ่านระบบ NSW Click ที่นี่
193 กรมศุลกากร ตีความพิกัดอัตราศุลกากร Click ที่นี่
194 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอตรา T Mark Click ที่นี่
195 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ Click ที่นี่
196 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) Click ที่นี่
197 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล Click ที่นี่
198 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน Click ที่นี่
199 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน Click ที่นี่
200 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอรับรองหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ Click ที่นี่
201 กรมสรรพสามิต ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต #VALUE!
202 กรมสรรพสามิต ยื่นเสียภาษีสรรพสามิต #VALUE!
203 กรมสรรพสามิต จดทะเบียนสรรพสามิต #VALUE!
204 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
ขอนำเข้าส่งออกแร่ Click ที่นี่
205 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Click ที่นี่
206 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Click ที่นี่
207 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Click ที่นี่
208 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาขายเฉพาะครั้ง Click ที่นี่
209 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบแทนใบอนุญาต Click ที่นี่
210 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต Click ที่นี่
211 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอโอนใบอนุญาต สมอ. Click ที่นี่
212 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การขอรับสิทธ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร Click ที่นี่
213 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านคาราโอเกะ Click ที่นี่
214 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเกม Click ที่นี่
215 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเช่าซื้อภาพยนตร์ Click ที่นี่
216 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเช่าซื้อวีดิทัศน์ Click ที่นี่
217 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) Click ที่นี่
218 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอรับบริการล่ามภาษามือ Click ที่นี่
219 กรมทางหลวง ขอทำทางเชื่อมทางหลวง Click ที่นี่
220 กรมทางหลวง ขอทำท่อระบายน้ำบนทางหลวง Click ที่นี่
221 กรมทางหลวง ขอติดป้ายบนทางหลวง Click ที่นี่
222 กรมทางหลวง ขอก่อสร้างบนทางหลวง Click ที่นี่
223 กรมทางหลวง ขอสร้างอาคารริมทางหลวง Click ที่นี่
224 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ สมบัติของวัสดุ Click ที่นี่
225 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ Click ที่นี่
226 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใช้ที่ดินประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม Click ที่นี่
227 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใช้ที่ดิน กนอ.01/3 Click ที่นี่
228 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร Click ที่นี่
229 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม ม. 39 ทวิ Click ที่นี่
230 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับการตรวจสอบการก่อสร้าง Click ที่นี่
231 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใบรับรอง ตาม ม. 32 ทวิ Click ที่นี่
232 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม Click ที่นี่
233 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมต่อขยาย Click ที่นี่
234 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่ออายุการขอใช้ที่ดินในการนิคมฯ Click ที่นี่
235 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำเข้าวัตถุดิบในเขตเสรี Click ที่นี่
236 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำของเข้าในเขตเสรีเพื่อส่งออก Click ที่นี่
237 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ Click ที่นี่
238 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเว้นภาษีเครื่องจักรในประเทศ Click ที่นี่
239 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การขอนำของออกจากเขตเสรี Click ที่นี่
240 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกสิทธิด้านภาษี Click ที่นี่
241 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมฯ นิติบุคคลต่างด้าว Click ที่นี่
242 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตที่พักอาศัย และพาณิชย์
นิติบุคคลต่างด้าว
Click ที่นี่
243 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิติบุคคลไทย Click ที่นี่
244 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าว และครอบครัว Click ที่นี่
245 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเพิ่มตำแหน่งให้ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าว Click ที่นี่
246 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเพิ่มตำแหน่งกรรมการให้ช่างฝีมือต่างด้าว Click ที่นี่
247 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประทับตรา visa ของคนอยู่ชั่วคราว Click ที่นี่
248 ธนาคารออมสิน ออมสิน Coporate Internet Banking Click ที่นี่
249 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริการสอบเทียบมาตรวิทยา Click ที่นี่
250 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทดสอบผลิตภัณฑ์ Click ที่นี่
251 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบเครื่องมือ Click ที่นี่
252 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขออนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่อง X-Ray Click ที่นี่
253 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี Click ที่นี่
254 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์ผ่านระบบ NSW
Click ที่นี่
255 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขออนุญาตเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร Click ที่นี่
256 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา Click ที่นี่
257 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตครูต่างชาติ Click ที่นี่
258 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา Click ที่นี่
259 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา Click ที่นี่
260 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตศึกษานิเทศก์ Click ที่นี่
261 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตครู กรณีไม่ได้เป็นครู Click ที่นี่
262 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา
กรณีไม่ได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
Click ที่นี่
263 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา
กรณีไม่ได้เป็นผู้บริหารการศึกษา
Click ที่นี่
264 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตศึกษานิเทศก์ กรณีไม่ได้เป็นศึกษานิเทศก์ Click ที่นี่
265 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอรับรองคุณวุฒิเพื่อเป็นครู Click ที่นี่
266 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขออนุญาตประกอบอาชีพครู (ชั่วคราว) Click ที่นี่
267 การประปานครหลวง ชำระค่าน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ Click ที่นี่
268 การประปานครหลวง บริการผู้ใช้กลุ่มธุรกิจการประปานครหลวง Click ที่นี่
269 การประปานครหลวง ติดตั้งประปา ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ Click ที่นี่
270 การประปาส่วนภูมิภาค ชำระค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
271 การประปาส่วนภูมิภาค แจ้งชำระค่าติดตั้งมาตร ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
272 การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้นำประปา ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
273 การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจสอบค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
274 การไฟฟ้านครหลวง ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ Click ที่นี่
275 การไฟฟ้านครหลวง ชำระค่าไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ Click ที่นี่
276 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบประวัติใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
277 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอทดสอบหม้อแปลง ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
278 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชำระค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
279 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่
280 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณการค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด Click ที่นี่