รายวิชาทั้งหมด   รายวิชาทั้งหมด PDF

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาไทย ชั่วโมง
การเรียนรู้
Link สมัครเรียน (Short URL)
AAT001 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา 6 https://cutt.ly/AAT001
AAT002 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย 6 https://cutt.ly/AAT002
AAT003 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/AAT003
AAT004 การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา 6 https://cutt.ly/AAT004
BCN001 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 10 https://cutt.ly/BCN001
BRU001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 24 https://cutt.ly/BRU001
BU001 รู้ทันภัยไซเบอร์ 6 https://cutt.ly/BU001
CMU001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม 10 https://cutt.ly/CMU001
CMU002 กล้วยไม้วิทยา 10 https://cutt.ly/CMU002
CMU003 การพยาบาลผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/CMU003
CMU004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข 10 https://cutt.ly/CMU004
CMU005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย 10 https://cutt.ly/CMU005
CMU006 การเป็นพลเมือง 10 https://cutt.ly/CMU006
CMU007 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 10 https://cutt.ly/CMU007
CMU008 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 10 https://cutt.ly/CMU008
CMU009 การรู้สารสนเทศ 10 https://cutt.ly/CMU009
CMU010 การรู้เท่าทันสื่อ 10 https://cutt.ly/CMU010
CMU011 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 https://cutt.ly/CMU011
CMU012 การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ 10 https://cutt.ly/CMU012
CMU013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ 10 https://cutt.ly/CMU013
CMU014 อาหารล้านนา 10 https://cutt.ly/CMU014
CMU015 อาหารนานาชาติ 10 https://cutt.ly/CMU015
CMU016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CMU016
CMU017 เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 10 https://cutt.ly/CMU017
CMU018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 https://cutt.ly/CMU018
CMU019 ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ 10 https://cutt.ly/CMU019
CMU020 ไอทีเพื่อการศึกษา 10 https://cutt.ly/CMU020
CMU021 การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที 10 https://cutt.ly/CMU021
CMU022 ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12 https://cutt.ly/CMU022
CMU023 การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CMU023
CMU024 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล 12 https://cutt.ly/CMU024
CMU025 ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย) 10 https://cutt.ly/CMU025
CMU026 โปรแกรมไพทอนสำหรับวิทยาการข้อมูล 10 https://cutt.ly/CMU026
CMU027 การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง 10 https://cutt.ly/CMU027
CMU028 การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 10 https://cutt.ly/CMU028
CMU029 จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง 10 https://cutt.ly/CMU029
CMU030 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 10 https://cutt.ly/CMU030
CMU031 เทคนิคการจัดการความเครียด 10 https://cutt.ly/CMU031-1
CMU032 คลังข้อมูล 10 https://cutt.ly/CMU032-1
CMU033 การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล 10 https://cutt.ly/CMU033
CMU034 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CMU034
CPRU001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 24 https://cutt.ly/CPRU001
CPRU002 ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู 12 https://cutt.ly/CPRU002
CPRU004 การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 12 https://cutt.ly/CPRU004
CRRU001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D 10 https://cutt.ly/CRRU001
CRRU003 การสร้าง Mobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 10 https://cutt.ly/CRRU003
CRRU005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP 10 https://cutt.ly/CRRU005
CRRU006 การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน 10 https://cutt.ly/CRRU006
CRRU007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/CRRU007
CRRU008 มวยไทยขั้นพื้นฐาน 6 https://cutt.ly/CRRU008
CRRU009 นาฏมวยไทย 6 https://cutt.ly/CRRU009
CRRU010 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 6 https://cutt.ly/CRRU010
CRRU011 ขันโตกล้านนา 6 https://cutt.ly/CRRU011
CRRU012 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 6 https://cutt.ly/CRRU012
CRRU013 แคลคูลัสพื้นฐาน 8 https://cutt.ly/CRRU013
CRRU014 การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ 8 https://cutt.ly/CRRU014
CRRU015 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 6 https://cutt.ly/CRRU015
CRRU016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน 8 https://cutt.ly/CRRU016
CRRU017 ภาษาและวัฒนธรรม 6 https://cutt.ly/CRRU017
CU001 วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา 10 https://cutt.ly/CU001
CU002 นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน 10 https://cutt.ly/CU002
CU003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 10 https://cutt.ly/CU003
CU004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก 10 https://cutt.ly/CU004
CU005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS 10 https://cutt.ly/CU005
CU006 ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ 10 https://cutt.ly/CU006
CU008 การวางแผนกลยุทธ์ 6 https://cutt.ly/CU008
CU009 การคิดสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/CU009
CU010 การสอนงาน 6 https://cutt.ly/CU010
CU011 การให้คำปรึกษาในงาน 6 https://cutt.ly/CU011
CU012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/CU012
CU013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 6 https://cutt.ly/CU013
CU014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 6 https://cutt.ly/CU014
CU015 องค์การแห่งการเรียนรู้ 6 https://cutt.ly/CU015
CU016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ 6 https://cutt.ly/CU016
CU017 การบริการที่เป็นเลิศ 6 https://cutt.ly/CU017
CU018 การออกแบบสาร 3 https://cutt.ly/CU018
CU019 การจัดการความรู้ 3 https://cutt.ly/CU019
CU020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ 3 https://cutt.ly/CU020
CU021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา 3 https://cutt.ly/CU021
CU022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 3 https://cutt.ly/CU022
CU023 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 30 https://cutt.ly/CU023
DDC001 การเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG 36 https://cutt.ly/DDC001
DEPA001 สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน 2 https://cutt.ly/DEPA001
DEPA002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล 2 https://cutt.ly/DEPA002
DEPA003 เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก 2 https://cutt.ly/DEPA003
DEPA004 เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร 2 https://cutt.ly/DEPA004
DEPA005 เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ 2 https://cutt.ly/DEPA005
DPU001 อุตสาหกรรมการบิน 10 https://cutt.ly/DPU001
DPU002 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 10 https://cutt.ly/DPU002
DRU001 การแสดงและกำกับการแสดง 5 https://cutt.ly/DRU001
EAU001 อาเซียนศึกษา 10 https://cutt.ly/EAU001
HU001 เศรษฐกิจพอเพียง 5 https://cutt.ly/HU001
HU002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู 5 https://cutt.ly/HU002
HU003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 5 https://cutt.ly/HU003
HU004 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 5 https://cutt.ly/HU004
HU005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 5 https://cutt.ly/HU005
HU006 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5 https://cutt.ly/HU006
HU007 ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ 5 https://cutt.ly/HU007
HU008 พื้นฐาน Internet of Things (IoTs) 8 https://cutt.ly/HU008
KMITL001 การถ่ายภาพเบื้องต้น 6 https://cutt.ly/KMITL001
KMITL002 สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ 6 https://cutt.ly/KMITL002
KMITL003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ 6 https://cutt.ly/KMITL003
KMITL004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร 6 https://cutt.ly/KMITL004
KMITL005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 6 https://cutt.ly/KMITL005
KMITL006 การปลูกพืชเบื้องต้น 6 https://cutt.ly/KMITL006
KMITL007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น 6 https://cutt.ly/KMITL007
KMITL008 การถ่ายภาพบุคคล 6 https://cutt.ly/KMITL008
KMITL009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/KMITL009
KMITL010 การผลิตหนังสั้น 6 https://cutt.ly/KMITL010
KMITL011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน 6 https://cutt.ly/KMITL011
KMITL012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน 6 https://cutt.ly/KMITL012
KMITL013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม 6 https://cutt.ly/KMITL013
KMITL014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 https://cutt.ly/KMITL014
KMUTNB001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality 10 https://cutt.ly/KMUTNB001
KMUTNB002 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงโรงงาน 8 https://cutt.ly/KMUTNB002
KMUTT001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 16 https://cutt.ly/KMUTT001
KMUTT002 การออกแบบวงจรลำดับ 16 https://cutt.ly/KMUTT002
KMUTT003 เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง 16 https://cutt.ly/KMUTT003
KMUTT004 ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู 16 https://cutt.ly/KMUTT004
KMUTT005 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง 16 https://cutt.ly/KMUTT005
KMUTT006 การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา 16 https://cutt.ly/KMUTT006
KMUTT007 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ 16 https://cutt.ly/KMUTT007
KMUTT008 การผลิตรายการโทรทัศน์ 16 https://cutt.ly/KMUTT008
KMUTT009 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา 16 https://cutt.ly/KMUTT009
KMUTT010 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 6 https://cutt.ly/KMUTT010
KMUTT011 การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 https://cutt.ly/KMUTT011
KMUTT012 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 12 https://cutt.ly/KMUTT012
KMUTT013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 5 https://cutt.ly/KMUTT013
KMUTT014 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล 5 https://cutt.ly/KMUTT014
KMUTT015 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 5 https://cutt.ly/KMUTT015
KMUTT016 รู้รอบด้านการนำเสนอ 5 https://cutt.ly/KMUTT016
KMUTT017 นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา 5 https://cutt.ly/KMUTT017
KU001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 45 https://cutt.ly/KU001
KU004 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 5 https://cutt.ly/KU004
KUJ001 เรียน “ญี่ปุ่นปัจจุบัน” ผ่านระบบ e-learning 5 https://cutt.ly/KUJ001
MFU001 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ 30 https://cutt.ly/MFU001
MJU001 การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ 10 https://cutt.ly/MJU001
MU001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ 10 https://cutt.ly/MU001
MU002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 8 https://cutt.ly/MU002
MU003 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา 8 https://cutt.ly/MU003
MU004 การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา 10 https://cutt.ly/MU004
MU005 การออกแบบวงจรดิจิทัล 8 https://cutt.ly/MU005
MU006 การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ 10 https://cutt.ly/MU006
MU007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน 10 https://cutt.ly/MU007
MU008 ภัยพิบัติใกล้ตัว 8 https://cutt.ly/MU008
MU010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้ 10 https://cutt.ly/MU010
MU011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ 7 https://cutt.ly/MU011
MU012 EMS สายด่วนฉุกเฉิน 10 https://cutt.ly/MU012
MU013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย 5 https://cutt.ly/MU013
MU014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/MU014
MU015 วิทย์เพื่อชีวิต 8 https://cutt.ly/MU015
MU016 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 12 https://cutt.ly/MU016
NESDC001 ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ 7 https://cutt.ly/NESDC001
NRRU001 การรู้สารสนเทศ 24 https://cutt.ly/NRRU001
NRRU005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 12 https://cutt.ly/NRRU005
NU001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 25 https://cutt.ly/NU001
NU002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ 10 https://cutt.ly/NU002
NU003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน 10 https://cutt.ly/NU003
NU005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง 5 https://cutt.ly/NU005
NU007 การบริหารงานภาครัฐ 5 https://cutt.ly/NU007
NU009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/NU009
NU011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย 6 https://cutt.ly/NU011
NU012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ 6 https://cutt.ly/NU012
NU013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยม 6 https://cutt.ly/NU013
NU014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 6 https://cutt.ly/NU014
NU016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 6 https://cutt.ly/NU016
NU017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร 6 https://cutt.ly/NU017
NU025 ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร 5 https://cutt.ly/NU025
NU026 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร 5 https://cutt.ly/NU026
NU030 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 10 https://cutt.ly/NU030
NU031 ระบบการสอนอัจฉริยะ 8 https://cutt.ly/NU031
NU035 เขียนแบบสถาปัตยกรรม 8 https://cutt.ly/NU035
NU040 การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น 5 https://cutt.ly/NU040
NU042 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น 5 https://cutt.ly/NU042
NU043 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ 10 https://cutt.ly/NU043
NU047 การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว 10 https://cutt.ly/NU047
OCSC001 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5 https://cutt.ly/OCSC001
OCSC002 การสื่อสารและการประสานงาน 5 https://cutt.ly/OCSC002
OCSC003 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 7 https://cutt.ly/OCSC003
OCSC004 ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 7 https://cutt.ly/OCSC004
OCSC005 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 5 https://cutt.ly/OCSC005
OCSC006 การออกแบบองค์กรดิจิทัล 5 https://cutt.ly/OCSC006
OCSC007 การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล 5 https://cutt.ly/OCSC007
OCSC008 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน 6 https://cutt.ly/OCSC008
OCSC009 การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา 5 https://cutt.ly/OCSC009
OCSC010 วินัยและจรรยาข้าราชการ 5 https://cutt.ly/OCSC010
OCSC011 การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ 5 https://cutt.ly/OCSC011
OCSC012 ระบบราชการไทย 5 https://cutt.ly/OCSC012
OCSC013 การเป็นข้าราชการ 5 https://cutt.ly/OCSC013
OCSC014 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 https://cutt.ly/OCSC014
OCSC015 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 5 https://cutt.ly/OCSC015
ONDE001 ชุมชนคนเกษตร 4.0 1 https://cutt.ly/ONDE001
ONDE002 สาธารณสุขสร้างสุขชุมชน 1 https://cutt.ly/ONDE002
ONDE003 คนสร้างอาชีพ 1 https://cutt.ly/ONDE003
ONDE004 ชุมชนเทคโนโลยี 1 https://cutt.ly/ONDE004
ONDE005 วัฒนธรรมยุค 4.0 1 https://cutt.ly/ONDE005
PIM001 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 10 https://cutt.ly/PIM001
PIM002 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 6 https://cutt.ly/PIM002
PIM003 วิจัยทางธุรกิจ 6 https://cutt.ly/PIM003
PIM004 พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล 10 https://cutt.ly/PIM004
PIM005 กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ 10 https://cutt.ly/PIM005
PIM006 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ 10 https://cutt.ly/PIM006
PIM007 การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง 6 https://cutt.ly/PIM007
PIM008 การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 6 https://cutt.ly/PIM008
PIM009 หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 10 https://cutt.ly/PIM009
PIM010 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 6 https://cutt.ly/PIM010
PIM011 การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6 https://cutt.ly/PIM011
PIM012 การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 6 https://cutt.ly/PIM012
PIM013 เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ 10 https://cutt.ly/PIM013
PIM014 ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 8 https://cutt.ly/PIM014
PIM015 การบริหารค่าตอบแทน 6 https://cutt.ly/PIM015
PIM016 เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ 6 https://cutt.ly/PIM016
PKRU001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS PowerPoint 2013 9 https://cutt.ly/PKRU001
PKRU002 หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive 6 https://cutt.ly/PKRU002
PKRU003 หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites 7 https://cutt.ly/PKRU003
PPC001 สายส่งและสายอากาศ 5 https://cutt.ly/PPC001
PSRU001 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 15 https://cutt.ly/PSRU001
PSU002 ศิลปะอิสลาม 20 https://cutt.ly/PSU002
PSU003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา 5 https://cutt.ly/PSU003
PSU004 บาติก 1 5 https://cutt.ly/PSU004
PSU006 สุขภาวะกายและจิต 10 https://cutt.ly/PSU006
PSU008 การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย 10 https://cutt.ly/PSU008
RAJAPARK001 จริยธรรมทางธุรกิจ 10 https://cutt.ly/RAJAPARK001
RAJAPARK002 การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ 10 https://cutt.ly/RAJAPARK002
RBAC001 เทคโนโลยีการเงิน 8 https://cutt.ly/RBAC001
RBAC002 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ 10 https://cutt.ly/RBAC002
RMUTI001 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 12 https://cutt.ly/RMUTI001
RMUTK001 การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ 5 https://cutt.ly/RMUTK001
RMUTL.TAK001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี 8 https://cutt.ly/RMUTL_TAK001
RMUTL.TAK002 บัญชีเบื้องต้น 5 https://cutt.ly/RMUTL_TAK002
RMUTL.TAK003 การบัญชีบริหาร 10 https://cutt.ly/RMUTL_TAK003
RMUTR001 การผลิตภาพยนต์ดิจิทัล 5 https://cutt.ly/RMUTR001
RPU001 การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน 6 https://cutt.ly/RPU001
RSU001 ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆ ก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล) 10 https://cutt.ly/RSU001
RSU002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน 10 https://cutt.ly/RSU002
RSU003 การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล 10 https://cutt.ly/RSU003
RSU004 ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ 10 https://cutt.ly/RSU004
SCPHPL001 ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/SCPHPL001-1
SCT001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013 12 https://cutt.ly/SCT001-1
SCT002 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ 8 https://cutt.ly/SCT002-1
SCT003 การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน 5 https://cutt.ly/SCT003-1
SCT004 ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 10 https://cutt.ly/SCT004-1
SDU002 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 10 https://cutt.ly/SDU002-1
SDU004 อาหารอาเซียน 10 https://cutt.ly/SDU004-1
SPU001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/SPU001
SPU002 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน 10 https://cutt.ly/SPU002
SPU003 การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน 10 https://cutt.ly/SPU003
SPU004 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 10 https://cutt.ly/SPU004
SPU005 เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital 10 https://cutt.ly/SPU005
SPU006 กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร 10 https://cutt.ly/SPU006
SPU007 สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล 10 https://cutt.ly/SPU007
SRU001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013 10 https://cutt.ly/SRU001
SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน 5 https://cutt.ly/SRU002
SRU003 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน 5 https://cutt.ly/SRU003
SRU004 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 6 https://cutt.ly/SRU004
STC001 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 5 https://cutt.ly/STC001
STOU.CCDKM001 สตาร์ทอัพอังกฤษ 30 https://cutt.ly/CCDKM001
STOU.CCDKM002 รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน 20 https://cutt.ly/CCDKM002
STOU.CCDKM003 สตาร์ทอัพชุมชน 15 https://cutt.ly/CCDKM003
STOU.CCDKM004 พื้นที่จุดประกาย 15 https://cutt.ly/CCDKM004
STOU.CCDKM005 ชีวิตทันยุค 15 https://cutt.ly/CCDKM005
STOU.CCDKM006 ชุมชนไอดอล 20 https://cutt.ly/CCDKM006
STOU.CCDKM007 ท่องเที่ยวชุมชน 10 https://cutt.ly/CCDKM007
STOU.CCDKM008 ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย 10 https://cutt.ly/CCDKM008
STOU.CCDKM009 ศิลปะการปรุงอาหาร 10 https://cutt.ly/CCDKM009
STOU.CCDKM010 พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน 10 https://cutt.ly/CCDKM010
STOU.CCDKM011 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 10 https://cutt.ly/CCDKM011
STOU.CCDKM012 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/CCDKM012
STOU001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่คนไทยต้องรู้ 10 https://cutt.ly/STOU001
STOU002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 https://cutt.ly/STOU002
STOU003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ 10 https://cutt.ly/STOU003
STOU004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน 10 https://cutt.ly/STOU004
STOU005 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา 10 https://cutt.ly/STOU005
STOU006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 10 https://cutt.ly/STOU006
STOU007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ 10 https://cutt.ly/STOU007
STOU008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309 – 398) 10 https://cutt.ly/STOU008
STOU009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 10 https://cutt.ly/STOU009
STOU010 การดูแลผู้สูงอายุ…เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม 10 https://cutt.ly/STOU010
STOU011 การสร้างวินัยในตนเอง…สำหรับเด็กปฐมวัย 10 https://cutt.ly/STOU011
STOU012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 https://cutt.ly/STOU012
STOU013 เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ 30 https://cutt.ly/STOU013
STOU014 การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ 10 https://cutt.ly/STOU014
STOU015 สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) 10 https://cutt.ly/STOU015
STOU016 Young Smart Farmer ยุคไทยแลนด์ 4.0 10 https://cutt.ly/STOU016
STOU017 ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 10 https://cutt.ly/STOU017
STOU018 สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล 8 https://cutt.ly/STOU018
STOU019 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย 10 https://cutt.ly/STOU019
STOU021 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 10 https://cutt.ly/STOU021
SU004 การวิจัยทางการศึกษา 12 https://cutt.ly/SU004
SU007 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 20 https://cutt.ly/SU007
SU008 พลเมืองดิจิทัล 5 https://cutt.ly/SU008
SU009 มนุษย์กับศิลปะ 30 https://cutt.ly/SU009
SUT001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ 24 https://cutt.ly/SUT001
SUT002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศ 12 https://cutt.ly/SUT002
SUT003 การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า 12 https://cutt.ly/SUT003
SWU001 การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น 10 https://cutt.ly/SWU001
SWU003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6 https://cutt.ly/SWU003
SWU006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล 6 https://cutt.ly/SWU006
SWU011 การออกแบบ Infographic 6 https://cutt.ly/SWU011
SWU014 วิทยาการข้อมูล 45 https://cutt.ly/SWU014
TSU001 ทักษิณศึกษา 5 https://cutt.ly/TSU001
TSU002 ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ 5 https://cutt.ly/TSU002
TSU003 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้ 5 https://cutt.ly/TSU003
URU001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 45 https://cutt.ly/URU001
URU002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 https://cutt.ly/URU002
URU003 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 30 https://cutt.ly/URU003
WU001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต 15 https://cutt.ly/WU001
WU002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 15 https://cutt.ly/WU002
WU003 จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ 5 https://cutt.ly/WU003
WU004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น 5 https://cutt.ly/WU004
WU005 เตรียมสหกิจศึกษา 15 https://cutt.ly/WU005
WU006 อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย 6 https://cutt.ly/WU006
WU014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 10 https://cutt.ly/WU014