ประจำปีงบประมาณ 2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม \ ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 2/2563
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน 1 - 20 พฤษภาคม 2563 1 - 20 กรกฎาคม 2563
ชำระเงิน 1 - 20 พฤษภาคม 2563 1 - 20 กรกฎาคม 2563
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 1 - 20 พฤษภาคม 2563 1 - 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 5 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
กำหนดการสอบ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ประกาศผลสอบ 1 กรกฎาคม 2563 25 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

 

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน