1. เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)   พ.ศ 2440 ถึง พ.ศ. 2447

2. พระยาสุนทรธุรกิจ (หมี ณ ถลาง)  พ.ศ. 2447 ถึง  พ.ศ. 2449

3. พระยาตรังภูษาภิบาล (ถนอม บุญยเกตุ) 3 พ.ย. พ.ศ. 2449  ถึง 1 มี.ค. 2452

4. พระยาสิริธรรมบริรักษ์ (เย็น สุวรรณปัทมา) 15 มิ.ย. พ.ศ.2452 ถึง 13 ก.ค. พ.ศ. 2455

5. พระยาประชากิจกรจักร์ (ฟัด มหาเปารยะ) 13 ก.ค. 2455 ถึง 5 มี.ค. 2462

6. พระยารักษฏานุประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 6 ม.ค. 2462 ถึง 26 มิ.ย. 2474

7. พระยาสุรพลนิพิธ (เป้า สุมนดิษฐ์) 20 มิ.ย. 2474 ถึง 23 ก.พ. 2475

8. พระยาบุรีสราธิการ (โจ้ กนิษฐารัตน์) 23 ก.พ. 2475 ถึง  22 ก.พ. 2476

9. พระอรรถานิพนธ์ปรีชา (ประเสริฐ อรรถนิพนธ์ปรีชา) 22 ก.พ. 2476 ถึง 23 พ.ย. 2477

10. พระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม (เต่า ศตะกุรมะ) 23 พ.ย. 2477 ถึง  18 พ.ค. 2481

11. ร.อ. พระสาครบุรารักษ์ ร.น. (ปริก สุวรรณนนท์) 5 ส.ค. 2481 ถึง 24 ธ.ค. 2484

12. ร.อ.อ. หลวงวุฒิราษฎร์รักษา (ว.ศ.วุฒิราษฎร์รักษา) 19 ธ.ค. 2484 ถึง 10 เม.ย. 2486

13. ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (ภักดี ดำรงฤทธิ์) 10 เม.ย. 2486 ถึง13 มี.ค. 2489

14. ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (สมวงส์ วัฏฏสิงห์) 13 มี.ค. 2489 ถึง 6 ก.ย. 2489

15. นายแม้น ออนจันทร์ 8 ต.ค. 2489 ถึง 1 ก.ย. 2493

16. ขุนอารีราช การัณย์ (ชิต สุมนดิษฐ์) 1 ก.ย. 2493 ถึง  25 เม.ย. 2494

17. ขุนไมตรีประชารักษ์ (ไมตรี พิจิตรนรการ) 5 เม.ย. 2494 ถึง 7 ม.ค. 2495

18. ขุนพิเศษนคร (ชุบ พิเศษนครกิจ) 8 ม.ค. 2495 ถึง 31 มี.ค. 2497

19. ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์) 22 เม.ย. 2497 ถึง  22 พ.ค. 2500

20. นายมงคล สุภาพงษ์ 23 พ.ค. 2500 ถึง  23 ก.ย. 2501

21. นายจันทร์ สมบูรณ์กุล 23 ก.ย. 2501 ถึง 1 ก.ค. 2503

22. นายสันต์ เอกมหาชัย 1 ก.ค. 2503 ถึง 1 ส.ค. 2512

23. นายพันธ์ ลายตระกูล 1 ส.ค. 2512 ถึง  13 ธ.ค. 2514

24. นายคล้าย จิตพิทักษ์ 17 ม.ค. 2515 ถึง  15 ม.ค. 2518

25. นายเวียง สาครสินธุ์ 25 ม.ค. 2518 ถึง 13 ก.พ. 2518

26. นายศุภโยค พานิชวิทย์ 13 ก.พ. 2518 ถึง 30 ก.ย. 2519

27. นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร 1 ต.ค. 2519 ถึง  30 ก.ย. 2521

28. นายธานี โรจรนาลักษณ์ 1 ต.ค. 2521 ถึง 30 ก.ย.2525

29. นายเอนก สิทธิประศาสน์ 1 ต.ค. 2525 ถึง 30 ก.ย.2529

30. เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง 1 ต.ค. 2529 ถึง 30 ก.ย.2530

31. นายนิพนธ์ บุญญภัทโร 1 ต.ค. 2530 ถึง 30 ก.ย.2532

32. พันโทกมล ประจวบเหมาะ 1 ต.ค. 2532 ถึง 30 ก.ย.2533

33. ร้อยตรีณรงค์ แสงสุริยงค์ 1 ต.ค. 2533 ถึง30 ก.ย.2534

34. ร้อยตรีกิตติ ประทุมแก้ว 1 ต.ค. 2534 ถึง 30 ก.ย.2535

35. นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล 1 ต.ค. 2535 ถึง 30 ก.ย.2536

36. นายสุชาญ พงษ์เหนือ 1 ต.ค. 2536 ถึง 30 ก.ย.2537

37. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 1 ต.ค. 2537 ถึง  30 ก.ย.2538

38. นายประกิต เทพชนะ 1 ต.ค. 2538 ถึง 30 ก.ย.2540

39. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ 20 ต.ค. 2540 ถึง 30 ก.ย.2541

40. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ 1 ต.ค. 2541 ถึง 30 ก.ย.2544

41. นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ 1 ต.ค. 2544 ถึง 30 ก.ย.2547

42. นายวิชม ทองสงค์ 1 ต.ค. 2547 ถึง 30 ก.ย.2551

43. นายภาณุ อุทัยรัตน์ 20 ต.ค. 2551 ถึง 30 ก.ย. 2552

44. นายธีระ มินทราศักดิ์ 1 ต.ค. 2552 ถึง 27 พ.ย. 2554

45. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 28 พ.ย. 2554 ถึง 30 ก.ย. 2556

46. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ 1 ต.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย.255

47. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า 1 ต.ค. 2557 ถึง 30 ก.ย.2559

48. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา 1 ต.ค.2559 ถึง 30 ก.ย. 2562

49. นายศิริพัฒ พัฒกุล 1 ต.ค.2562 ถึง ปัจจุบัน

 
ที่มาข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7535-6531
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. WWW.NAKHONSITHAMMARAT.GO.TH