รายละเอียดแผนการสอนมีดังนี้
– แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีแนวสะเต็มศึกษา
– แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
– แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวสะเต็มศึกษา
– แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://iclassroom.obec.go.th

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
– วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ฉบับรับการประเมินครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย จาก สสวท. เมื่อ 28 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการสอน แบบสะเต็มศึกษา อย่างไรก็ตามหากมีการดัดแปลงหรือนำไปใช้ โปรดอ้างผู้เขียน
(นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และแหล่งที่มา (www.astroeducation.com) จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
.
➡แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและภาษาต่างประเทศ
1) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ขวดน้ำ
.
➡แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
1) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและวิทยาศาสตร์
2) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 1ส่วนประกอบถายนอกของพืช
3) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 3 หน้าที่พิเศษของพืช
4) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 3 หน้าที่พิเศษของพืช
5) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 4 การลำเลียงน้ำและอาหาร
.
➡แผนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) แผนการจัดการเรียนรู้ STEM เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่5แบบปกติการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
.
➡แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อังกฤษ ป.4 STEM
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อังกฤษ ป.4 I PAD

➡แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับมากกว่า 100,000 iclaasroom
2) คณิตศาสตร์ป4หน่วยที่2_การบวกและการลบ
ที่มา : http://iclassroom.obec.go.th

——————————————————————–💥กิจกรรมสะเต็มศึกษา💥
สสวท. โดยโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 2559 ได้เผยแพร่ กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559
มีเนื้อหาตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้สอนเรื่อง STEM คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้เลยครับ รายชื่อกิจกรรมสะเต็ม
🔵ภาคเรียนที่ 1🔵
ป. 1 : การสื่อสาร (สาระ/วิชาหลักเทคโนโลยี)
ป. 2 : รักษ์คอมพิวเตอร์ (สาระ/วิชาหลักเทคโนโลยี)
ป. 3 : การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด (สาระ/วิชาหลักเทคโนโลยี)
ป. 4 : บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (สาระ/วิชาหลักวิทยาศาสตร์)
ป. 5 : เครื่องดักแมลงวัน (สาระ/วิชาหลักวิทยาศาสตร์)
ป. 6 : รถของเล่นไฟฟ้า (สาระ/วิชาหลักวิทยาศาสตร์)
ม. 1 : ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง (สาระ/วิชาหลักวิทยาศาสตร์)
ม. 2 : ลำบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ (สาระ/วิชาหลักวิทยาศาสตร์)
ม. 3 : สว่างไสวด้วยสายน้ำ (สาระ/วิชาหลักวิทยาศาสตร์)
ม. 4 : สนุกกับบันจีจัมป์ (สาระ/วิชาหลักฟิสิกส์)
ม. 5 : ถุงประคบร้อน (สาระ/วิชาหลักเคมี)
ม. 6 : สัญญาณกันขโมย (สาระ/วิชาหลักฟิสิกส์)
.
🔵ภาคเรียนที่ 2🔵
ป. 1 : เล่นล้อวงกลม
ป. 2 : เรือบรรทุกน้ำ
ป. 3 : เรือใบกับสายลม
ป. 4 : โมบายแสนสวย
ป. 5 : สวนมะนาวนอกฤดู
ป. 6 : นักโภชนาการน้อย
ม. 1 : The young designer
ม. 2 : นาวาฝ่าวิกฤต
ม. 3 : ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
ม. 4 : กังหันลมผลิตไฟฟ้า
ม. 5 : สเลอปี้
ม. 6 : ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด

ขอบคุณข้อมูลจาก : STEM EDUCATION THAILAND สสวท.