เปิดตัวไปแล้ว สำหรับแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ และนี่คือ 6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้

1DEEP เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลักสูตร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน ให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอด ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.deep.go.th ทั้งยังมีหลักสูตรหลากหลายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้เลือกเรียนตามความสนใจ

2นอกจากเป็นช่องทางให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอนแล้ว DEEP ยังมี Teaching Resource Platform (TRP) แหล่งรวบรวมเนื้อหาหลักสูตรความรู้ใหม่ ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครูทั่วประเทศได้เลือกนำไปประยุกต์จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากในห้องเรียนด้วย

3DEEP แบ่งความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละช่วงวัยและความสนใจ นักเรียนทุกคนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสนใจได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสมได้ตามที่ตั้งใจ มุ่งไปยังเส้นทางอาชีพที่ชอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศในแบบเฉพาะตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเอง

4สิ่งที่ทำให้ DEEP เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ คือ Student ID ที่บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนลงในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Big Data) เป็นการเก็บประวัติการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifetime Education Profile ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงเข้ากับ HCEC และเว็บไซต์ของพันธมิตร เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษานำข้อมูลส่วนนี้ไปต่อยอดในการประเมินผลต่าง ๆ

5ภาคเอกชนซึ่งเป็นพันธมิตรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถแชร์หลักสูตรการเรียนรู้ผ่าน DEEP เพื่อให้นักเรียนกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจได้กว้างและหลากหลายขึ้น สำหรับเอกชนที่ยังไม่ได้เป็นพันธมิตรของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถแชร์หลักสูตรหรือเนื้อหาการเรียนการสอนผ่าน Teaching Resource Platform (TRP) ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้ครู 3-4 แสนคนทั่วประเทศได้เข้าไปพิจารณา หากครูให้คะแนนชื่นชอบถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คอนเทนต์นั้นก็จะเข้าสู่แพลตฟอร์มหลักของ DEEP ที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูได้

6ด้วยความที่เป็น Online Platform จึงทำให้ DEEP เข้าถึงง่าย และในอนาคตแพลตฟอร์มนี้จะถูกพัฒนาให้ประชาชนทุกคนในประเทศเข้าไปเรียนรู้ Upskill และ Reskill ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำกัดอายุและการศึกษา จึงตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี

นี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ซึ่งหากเชื่อมโยงกับ HCEC (Human Capital Excellence Center) และ EIDP (Excellence Individual Development Plan) อย่างครบถ้วน การศึกษาไทยจะกลายเป็นระบบนิเวศโดยสมบูรณ์ ทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตนเอง และจะนำพาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง
ที่มา: เพจการศึกษายกกำลังสอง