ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อมูลสารสนเทศ , ซอฟแวร์, แอพพลิเคชั่น ,โปรแกรม,และการบริการต่างๆ ภายใต้โดเมนเนม

หรือเว็บไซต์ sumontar.com และ sumontarsuksa.ac.th

1. การยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดย ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา จะมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้ซึ่งเผยแพร่โดย ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา (“ เว็บไซต์”) ผู้ใช้งานควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เวอร์ชันล่าสุดได้ทุกเมื่อที่ ้https://cyber-lab.sumontar.com นี่เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้

2. เข้าถึงพื้นที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้ (“ พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน”) อาจต้องใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องมีข้อมูลนี้เพื่อเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้

3. คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลออนไลน์ การใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกควบคุมโดยคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลออนไลน์ที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. การที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าผู้ใช้งานได้อ่านและยอมรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลออนไลน์

4. พฤติกรรมต้องห้าม ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานในการใช้เว็บไซต์นี้และเคารพสิทธิ์ของทางโรงเรียน ฯ เรา และบุคคลที่สาม (บุคคลหรือนิติบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์
ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่นรัฐหรือรัฐบาลกลางหรือกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลต่างประเทศใด ๆ
ผู้ใช้งานต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของทางโรงเรียน ฯ เรา หรือบุคคลที่สามผ่านการดาวน์โหลดส่งอีเมลส่งหรือใช้เว็บไซต์นี้
ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์หรือส่งเนื้อหาที่ละเมิดคุกคามหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทลามกอนาจารหรือลามกอนาจารผู้ใช้งานไม่สามารถใช้หรือหาประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ข้อความเชิงพาณิชย์ "สแปม" หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ร้องขอ ผู้ใช้งานต้องไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงเว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเจตนาในลักษณะใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียอย่างมากต่อทางโรงเรียน ฯ เรา หรือบุคคลที่สามผู้ใช้งานต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดภาระงานที่ใหญ่เกินสมควรหรือไม่เป็นสัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของ ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา ตามที่กำหนดโดย ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา ตามดุลยพินิจของทางโรงเรียน ฯ แต่เพียงผู้เดียวผู้ใช้งานไม่สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ที่ทางโรงเรียน ฯ เรา อาจใช้เพื่อป้องกันหรือ จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์นี้

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง แต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์นี้ให้บริการบนพื้นฐาน“ ตามสภาพ” และ“ ตามที่มี” ทางโรงเรียน ฯ เรา ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางโรงเรียน ฯ เรา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งสำหรับการกระทำของผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์นี้ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับผู้ใช้งาน ทางโรงเรียน ฯ เรา ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือจะไม่มีการหยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยเป็นปัจจุบันถูกต้องสมบูรณ์หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ . ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบว่าการแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวกับความบกพร่องหรือความไม่พอใจใด ๆ กับไซต์คือการยุติการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

6. การยกเว้นและการจำกัดความรับผิด ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่าทางโรงเรียน ฯ เรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นตัวอย่างรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรความปรารถนาดีการใช้งานการสูญหายของข้อมูลหรือความสูญเสียอื่น ๆ ( แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) อันเป็นผลมาจากเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน

7. ทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นของ ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา หรือบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาบางอย่างเช่นวัสดุที่มีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าถูกใช้โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (เช่นการใช้งานที่เหมาะสม) หรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ต้องไม่ทำซ้ำแก้ไขแจกจ่ายแสดงดำเนินการหรือใช้ในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา หรือเจ้าของบุคคลที่สาม

8. ลิงค์ เว็บไซต์นี้อาจรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าลิงก์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานและไม่ได้แสดงถึงการรับรองใด ๆ โดย ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา เกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผู้ให้บริการ ทางโรงเรียน ฯ เรา ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ : การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงของผู้ใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง แต่เพียงผู้เดียว

9. เขตอำนาจศาลและสถานที่ ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับทางโรงเรียน ฯ เรา จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย ผู้ใช้งานยอมรับว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ใช้งานและ ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา จะอยู่ในศาลของประเทศไทย

10. การเปลี่ยนแปลง ในบางครั้งทางโรงเรียน ฯ เรา อาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้และ / หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา จะโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ ทางโรงเรียน ฯ เรา ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และโดยไม่ต้องรับผิด ทางโรงเรียน ฯ เรา ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะเสนอการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้แก่ทุกคนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. เบ็ดเตล็ด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานและทางโรงเรียน ฯ เรา ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่มีความสัมพันธ์แบบตัวแทนหุ้นส่วนหรือการร่วมทุนระหว่างผู้ใช้ใด ๆ กับทางโรงเรียน ฯ เรา ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ แต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้มีผลผูกพันกับผู้สืบทอดผู้มอบหมายทายาทและผู้ดำเนินการของผู้ใช้งาน หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ถูกต้องโดยศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจการไม่ถูกต้องของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งจะยังคงอยู่ใน เต็มกำลังและผล ความล้มเหลวของทางโรงเรียน ฯ เรา ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว การเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้จะต้องยื่นภายในหนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้เป็นเพียงเพื่อความสะดวกและจะไม่มีผลใด ๆ ต่อความหมายที่สำคัญของข้อตกลงนี้

12. ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับทางโรงเรียน ฯ เรา ทางโรงเรียน ฯ เรา สนับสนุนให้ผู้ใช้งานคำนึงถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้เด็ก ๆหากอายุต่ำกว่า 18 ปี: เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตบางแห่งอาจขอให้ผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานเอง ก่อนที่จะส่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตไปยัง ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา โปรดขออนุญาตผู้ปกครองของผู้ใช้งานก่อนหากอายุต่ำกว่า 13 ปี: หากผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 13 ปีพ่อแม่ / ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบว่าพวกเขาอนุญาตให้ผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง / ผู้ปกครองตามกฎหมาย ทางโรงเรียน ฯ เรา สนับสนุนให้ผู้ใช้งานมีบทบาทอย่างแข็งขันในการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานโดยพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบก่อนที่จะส่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเองทางอินเทอร์เน็ต  เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี: หากบุตรหลานของผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 13 ปีทางโรงเรียน ฯ เรา ขอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเว็บไซต์และปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ร้องขอก่อนที่จะอนุญาตให้บุตรหลานของผู้ใช้งานส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

13. การยุติ ทางโรงเรียน ฯ เรา อาจบล็อกระงับหรือยุติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เหตุผลที่ทางโรงเรียน ฯ เรา อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิ่งต่อไปนี้:

(ก) ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงนี้

(b) ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา ไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานให้กับเรา หรือ

(c) ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา เชื่อว่าการกระทำของผู้ใช้งานอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือความรับผิดทางกฎหมายต่อ ทางโรงเรียนสุมณฑาศึกษา หรือผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้

(ง) การบำรุงรักษาเครือข่ายตามปกติซึ่งมีผลต่อผู้ใช้ทั้งหมด หรือ

(จ) การที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของทางโรงเรียน ฯ เรา

14. ข้อมูลการติดต่อ หากผู้ใช้งานมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ผู้ใช้งานควรติดต่อทางโรงเรียน ฯ เรา ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075 489237