สารบัญ

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School)

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม เป็นหลักสูตรเเรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวรรมเครือข่าย (Master of Science in Network Engineering: MSNE) ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นด้านการทำงานของเครือข่ายทั้งระดับเบื้องต้นเเละเชิงลึกต่อการทำงาน ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติซึ่งจะมีทั้งซอฟต์เเวร์เเละฮาร์ดเเวร์ที่ได้รับการยอมรับเเละใช้งานอย่างเเพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก และในปีต่อมาก็ได้ขยายจำนวนนักศึกษาที่รับได้เป็น 80 คน จากการที่มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครกว่าหนึ่งร้อยคน จำเป็นต้องมีการคัดเลือกนักศึกษา 80 คนที่มีความเหมาะสมที่สุดเท่านั้นเข้าเรียน แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถเข้ากับสังคมในระดับปริญญาโทได้ดี ไม่ได้คัดเพียงนักศึกษาที่เก่งที่สุด หลังจากนั้น 2 ปี คือในปี พ.ศ. 2552 ทางคณะได้มีการเปิดหลักสูตรเพิ่มในอีก 2 สาขาวิชา ได้เเก่ หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ(Master of Science in Information Systems Security: MISS) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรเเรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่จะไปทำงานทางด้านความมั่นคงทางระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D) จนมาถึงปัจจุบันหลักสูตรต่างๆได้มีการปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเนื้อหาของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Science and Technology)

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Science and Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 คณะฯมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อการ พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทางคณะ IST ได้ปรับปรุงให้มีกระบวนการเรียน การสอนที่ดี ส่งเสริมให้คณาจารย์ดำเนินงานวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ก้าวทันเทคโนโลยี อย่างเพียงพอ เนื้อหาของหลักสูตรมีการวางพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยี พื้นฐานที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของหลักสูตรจำเป็นมีการวางพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยี พื้นฐานที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และ ระบบธุรกิจและการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้หลักสูตรได้วางแนวทางให้บัณฑิตสามารถศึกษาในภาพรวมของเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ บัณฑิตที่จบไปประกอบวิชาชีพใน สาขาที่ตนเองถนัดสามารถปรับตัวเข้ากับการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้รับการตรวจประเมินภายนอกประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 อย่างเป็นทางการจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 9 มาตรฐาน เท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก เป็นอันดับ 1 ของทุกคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทุกวันนี้ทางคณะ IST ยังพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตร ตลอดจนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม เพื่อนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ, การศึกษา, เทคโนโลยี ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักเรียนเป็นแหล่ง พัฒนานวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมและสังคม (Center of Excellence in Technology Education and Innovation Development CETEID)

Quick facts: