ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปโดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ ดังนี้

"บริการ" หมายถึง บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ผ่านระบบระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ผ่านช่องทางบริการ www.th-wifi.net หรือ Mobile Application ชื่อ ThailandWiFi บนระบบ iOS และ Android โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ชื่อสัญญาณ (SSID) ของผู้ให้บริการโครงข่าย WiFi ดังนี้


@TH Wi-Fi by MDES (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
@TH Wi-Fi by CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
@TH Wi-Fi by TOT (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))
@TH_Wi-Fi_by_TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))
@TH Wi-Fi by AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

"ผู้ให้บริการ" หมายถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Wi-Fi บนระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิตามขั้นตอนที่กระทรวงฯ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ใช้บริการ Wi-Fi

"ข้อมูลคอมพิวเตอร์" หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

 

 • 1. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะภายในขอบเขตพื้นที่ให้บริการที่ปรากฏ ชื่อสัญญาณ (SSID) ที่ระบุตามด้านล่างเท่านั้น
  @TH Wi-Fi by MDES (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
  @TH Wi-Fi by CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
  @TH Wi-Fi by TOT (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))
  @TH_Wi-Fi_by_TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))
  @TH Wi-Fi by AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))
 • 2. ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการในครั้งแรก ต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขอรับ รหัสผ่าน (Password) ผ่านชื่อสัญญาณ ที่ระบุในข้อ 1 หรือ ผ่าน www.th-wifi.net หรือ Mobile Application ของผู้ให้บริการ
 • 3. รหัสผ่าน จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอหลังจากผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วน และ ผู้ให้บริการจะทำการส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง Email และ SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • 4. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ลืมรหัสผ่าน สามารถตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดไว้ให้ผ่าน www.th-wifi.net หรือ Mobile Application ผู้ใช้บริการเลือก ลืมรหัสผ่าน และ กรอกข้อมูล Email หรือ รหัสบัตรประชาชน ผู้ให้บริการจะทำการส่งรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง Email และ SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • 5. ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ผ่านช่องทางที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดไว้ให้ ผ่าน www.th-wifi.net หรือ Mobile Application ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ และเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการจะทำการส่งรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง Email และ SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ บริการ ได้ 1 อุปกรณ์ (Device) ต่อ 1 การเชื่อมต่อ (Concurrent) ต่อ 1 ผู้ให้บริการโครงข่าย WiFi เท่านั้น โดยผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใดเพื่อกระจาย หรือส่งต่อสัญญาณ @TH Wi-Fi by ให้แก่บุคคลอื่น
 • 7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้กรอกเพื่อใช้บริการนี้ จะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อื่นได้เห็น และ/หรือ ใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
 • 8. กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ออกจากระบบ (Logout) หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกินกว่า 15 นาที ระบบจะทำการ Logout โดยอัตโนมัติ
 • 9. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของตนไว้เป็นความลับ เพื่อมิให้ผู้อื่นลักลอบเข้าใช้งานผ่านรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ของตนได้ โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง กรณีมีบุคคลอื่นใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตน
 • 10. ในการใช้งานอุปกรณ์ใดๆ (Device) เพื่อเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
 • 1. ต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) เพื่อล็อกหน้าจอ (Lock Screen) อุปกรณ์ขณะที่มิได้ใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบเข้าใช้งาน
 • 2. ต้องตรวจสอบและระมัดระวังในการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์มาป้อนลงในอุปกรณ์ทุกครั้ง และต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus) ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 • 3. ต้องปิดอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือเลิกใช้งานแล้ว
 • 11. ผู้ใช้บริการต้องดูแลและรับผิดชอบมิให้ตัวแทนและผู้ที่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการกระทำการที่ถือเป็นความผิดตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ หากมีการละเลยหรือฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กระทำความผิดนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญา
 • 1. เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
 • 2. ลักลอบนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก แก่ผู้อื่น ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
 • 3. ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นสามารถลักลอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก
 • 4. ใช้รหัสของผู้อื่นเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น
 • 5. ก่อกวน หรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้อื่น
 • 6. ลักลอบ เฝ้าดู ค้นหาเส้นทางหรือถอดรหัส ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือความลับของผู้ให้บริการหรือผู้อื่น โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ให้บริการหรือผู้อื่น
 • 7. ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการ อ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
 • 8. ลักลอบใช้รหัสในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหรือผู้อื่นได้รับความเสียหาย
 • 9. ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้รหัส หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้รหัสของตนเองเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
 • 10. พยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
 • 11. ติดตั้ง มีไว้ในครอบครอง หรือใช้งาน Software ประเภท Hacking Tools
 • 12. เชื่อมต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดมากกว่า 1 อุปกรณ์ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
 • 13. ลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการ โดยมิชอบ
 • 14. กระทำความผิดใดๆ ตามฐานความผิดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมทั้งที่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 12. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นผ่านบริการนี้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ คำสั่ง และ/หรือกระทรวง และ/หรือนโยบายของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
 • 13. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • 14. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์จำกัดความเร็วในการให้บริการผ่านโครงข่าย @TH Wi-Fi by สำหรับการใช้งาน Bit Torrent, Streaming, การ Upload/Download ไฟล์ประเภทที่มีภาพและ/หรือเสียงขนาดใหญ่ หรือการใช้งานอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งย่อมเป็นไปตาม Fair Usage Policy ของผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • 15. ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ @TH Wi-Fi by ของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง หรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้ งาน หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
 • 16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้
 • 17. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ หากผู้ให้บริการ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอการใช้บริการ หรือนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
 • 18. สอบถามวิธีการใช้งาน และแจ้งปัญหาติดต่อ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ 02-106-5133
 • 19. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ www.th-wifi.net หรือ หรือ Mobile Application
 • 20. โครงการระยะที่ 1 นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และจะมีการต่ออายุในระยะถัดไป

 

Copy@ By AllsoluitionsOne

เจษบดินทร์ เสือคำ

1/9/2562