การพัฒนา IT เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการพัฒนาระบบหลายกลุ่ม โดยทั่วไปจะมีการทำงานเป็นทีมที่

 ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจากกลุ่มบุคคล

    1)  คณะกรรมการ (Steering Committee)

    2)  ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)

    3)  ผู้บริหารหน่วยงานด้านสารสนเทศ (MIS Manager)

    4)  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ควรมีทักษะในด้านต่างๆ คือ

                        -  ทักษะด้านเทคนิค

                        -  ทักษะด้านการวิเคราะห์ 

                        -  ทักษะดานการบริหารจัดการ 

                        -  ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร

    5)  ผู้ชำนาญการทางด้านเทคนิค 

                        -  ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)

                        -  โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

    6)  ผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไป (User and Manager) 

            หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

    1)  คำนึงถึงเจ้าของและผู้ใช้ระบบ

    2)  เข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมีขั้นตอนดังนี้
     

  •      -  ศึกษาทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น
  •      -  รวบรวมและกำหนดความต้องการ
  •      -  หาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีและเลือกวิธีที่ดีที่สุด
  •      -  ออกแบบและทำการแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือก
  •      -  สังเกตและประเมินผลกระทบจากวิธีแก้ปัญหาที่นำมาใช้ และปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

    3)  กำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ

    4)  กำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ

    5)  ตระหนักว่าการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง

    6)  เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิกหรือทบทวนระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนา

    7)  แตกระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาออกเป็นระบบย่อย

    8)  ออกแบบระบบให้สามารถรองรับต่อการขยายหรือการปรับเปลี่ยนในอนาคต

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่่งของทีม คลิกเพื่อส่ง Resume แนะนำตัว