สพฐ.โพล (OBEC Poll) ได้จัดทำโพลตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านทาง “สพฐ.โพล (OBEC Poll)”  โดยครั้งที่ 2 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน  มีผู้ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ทั้งสิ้น จำนวน 1,273 คน โดยข้อคำถามทั้งหมดจำนวน 15 ข้อ โดยมีการสอบถาม 2 ประเด็น ได้แก่

สรุปผลโพลความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2

สรุปผลโพลความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2

สรุปผลโพลความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2

สพฐ. โพล สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผลสำรวจเพื่อตรวจสอบความพร้อม ฯ ครั้งที่ 2

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สพฐ.