นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการหมายถึง ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร. สุมณฑาศึกษา ในนามทีมผู้พัฒนาและผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ผู้ใช้หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ประเภทสมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไป

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและทุกคนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ผู้ให้บริการจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนั้น และจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) เราหรือจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือ

 • ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของเราหรือ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราหรือได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เราหรือไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเราหรือ หรือไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเราหรือ
 • เราหรือสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราหรือได้อย่างต่อเนื่อง เราหรืออาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แก่ วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • เราหรืออาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเราหรือนั้น เราหรืออาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยเราหรือ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเราหรือ

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราหรืออย่างถูกต้องตามกฎหมาย การให้บริการที่ดีที่สุด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อเสนอพิเศษที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราหรือจะขอข้อมูลจากท่านโดยตรงด้วยกระบวนการสมัคร หรือ ทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวของท่านแก่เราหรือ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เราหรือแล้ว เราหรือ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราหรือ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เราหรือและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันและตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังเราหรือ เราหรือจะเก็บเนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และ เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านกับเราหรือ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราหรือจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่
  • เราหรือได้ความยินยอมจากท่าน
  • เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง
  • เปิดเผยแก่ บริษัทข้อมูลเครดิต หรือผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน
  • เป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจหรือกำหนดไว้ เช่น เราหรืออาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามคำสั่งศาล หรือกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือ องค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • เราหรืออาจทำความตกลงกับบุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทน หรือเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย หรือผู้รับจ้างของเราหรือ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ จัดหาระบบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของเราหรือให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นอย่างจำกัด อีกทั้งจะต้องสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือ อีกทั้งยังต้องผูกผันรับผิดชอบตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเช่นกัน
 • เราหรืออาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนารักษาระบบการธุรกรรมของเราหรือ และการเปิดเผยปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของเราหรือ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเราหรือนั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเราหรือไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน ทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราหรือได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเราหรือ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราหรือด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

 • เราหรือจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
 • อย่างไรก็ดีเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆที่สามารถปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้อย่างเด็ดขาด

การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

เราหรือมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า นอกจากนี้เราหรือมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

Webmaster / Administrator