หลักสูตร Certificate Program 

จัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2560 เป็นปีเเรก เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบโจทย์บุคลากรที่มีพื้นฐานทางด้าน IT อยู่เเล้ว ให้สามารถต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้นได้ โดย Certificate Program ที่เปิดสอนจะครอบคลุม topics ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมประเทศ 5 ด้าน อันประกอบไปด้วย

 • (1) Certificate Program สาขา Big Data Analytics
 • (2) Certificate Program สาขาManagement of Digital Business and Information Technologies 
 • (3) Certificate Program สาขา Software Development
 • (4) Certificate Program สาขา Cyber Security/ Information Assurance
 • (5) Certificate Program สาขา Enterprise Network System 

 

นักศึกษาที่จบหลักสูตร Certificate Program จะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาเฉพาะทาง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาที่มีการเรียนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

เกณฑ์การได้ใบ CERTIFICATE

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 4 รายวิชาจากรายวิชาที่เปิดในสาขาที่สมัครเรียน เเละต้องสอบผ่านอย่างน้อย 4 รายวิชาโดยมีหน่วยกิต สะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0

ใบ CERTIFICATE

ใบ Certificate ที่ได้จะออกโดยคณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใบรับรองการลงรายวิชาพร้อมผลการเรียน (transcript) ออกโดยสำนักทะเบียน 

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายนภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์*** นักศึกษาที่เข้า Program จะเริ่มเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ก็ได้  

เวลาเรียน

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30 น.  

หลักสูตร Certificate Program เเต่ละสาขา

[เครื่องหมาย * ที่ต่อท้ายรายวิชาหมายถึงเป็นรายวิชาที่มี Lab (3 ชั่วโมง)]

Big Data Analytics Certificate Program  

ก. หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 2 วิชา รายวิชาดังนี้

 • ITEC0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science)
 • ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)

ข.  หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเลือกจำนวน 2 วิชา จาก 4 วิชา รายวิชาดังนี้

 • ITEC0761 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • ITEC0766 การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพ (Data Management and Visualization)
 • ITEC0768 สถิติและคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics and Mathematics for Data Science)
 • ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools)
แผนการศึกษาเทอมที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล 
(Fundamental of Data Science)
3(3-0-6)
ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
(Big Data and Analysis)
3(3-0-6)
ITEC0766 การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพ (Data Management and Visualization)* 3(3-3-6)
ITEC0767 หัวข้อเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
(Selected Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence)
 3(3-3-9)
แผนการศึกษาเทอมที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC0761 การเรียนรู้ของเครื่อง *
(Machine Learning)
3(3-3-6)
ITEC0763 สถิติและคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
(Statistics and Mathematics for Data Science)
3(3-0-9)
ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools) 3(3-3-6)

รายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563/1

CYBERSECURITY CERTIFICATE PROGRAM   

ก. หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 2 วิชา รายวิชาดังนี้

 • NECS0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Fundamentals)
 • NECS0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)*

ข. หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเลือกจำนวน 2 วิชา เป็นอย่างน้อย

 • NECS0730 การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Hacking and Penetration Security Testing)
 • NECS0732 อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (Cyber Crime and Digital Forensic)*
 • NECS0713 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security)*
 • NECS0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
 • NECS0731 การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC Management and Operations)
 • NECS0735 การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threat Detection and Analysis)
 • NECS0736 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security)
 • NECS0739 วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)
 • NECS0740 การทดสอบการเจาะระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Penetration Testing)
แผนการศึกษาเทอมที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563  
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
NECS0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ *
(Computer Networks)
NECS0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity Fundamentals)
NECS0708 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่สำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ *
(Modern Application Development for Cybersecurity)
แผนการศึกษาเทอมที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563  
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
NECS0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย *
(Network Security)
NECS0713 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ *
(Computer System Security)
NECS0736 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์
(Software Security)
NECS07xx การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
(Hacking and Penetration Security Testing)

รหัสวิชา NECS07xx เป็นวิชาเลือก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563/1

ค่าใช้จ่าย 

นักศึกษาชำระค่าหน่วยกิตเป็นรายวิชา ตามที่ลงเรียน 

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรายวิชา 1 รายวิชา ที่ไม่มี Lab เท่ากับ 9,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรายวิชา 1 รายวิชา ที่มี Lab เท่ากับ 12,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแต่ละรายวิชา 1,000 บาท


 ขั้นตอนการรับสมัคร 

– สมัคร online ได้ที่  https://bit.ly/3ekXv64

– สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง Q307 อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เอกสารที่ต้องนำมาคือ หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า *ในกรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทเเล้ว จะใช้หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเเเทนก็ได้
(ขอให้เเสดงปริญญาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นใช้ได้)

* เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครเเละวันสอบสัมภาษณ์ ทางเบอร์โทรศัพท์เเละทาง Email

– ลงทะเบียนได้หลังจากการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด

2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง Q307 คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.msit.mut.ac.th