New Normal

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลายคนต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ทั้งการใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมฝากว่า วิถีชีวิตใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ทั้งตนเอง ครอบครัว การงาน และเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกัน

มาตรการผ่อนปรน

มาตรการควบคุมหลัก

โรงเรียน สถานศึกษา